Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radymna
Menu góra
Strona startowa Strona główna Przetargi Gospodarka gruntami
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. - Gospodarka gruntami, menu 64, artykuł 4730 - BIP - Urząd Miasta Radymno”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Gospodarka gruntami

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust.1 i ust.2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U.2023.344 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021.2213) oraz uchwały Nr LXX/442/2024 Rady Miasta Radymna z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Radymno

 Burmistrz Miasta Radymna

ogłasza

pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w południowo – wschodniej części miasta Radymna, w terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Tereny mieszkaniowe Radymno Wschód”, według którego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.

Numer działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza[netto]

Wysokość wadium

Termin rozpoczęcia przetargu

1

2

3

 4

5

6

1

2394/16

0,1105 ha

90.338,- zł.

905,- zł.

11.07.2024 - godz. 1100

2

2394/17

0,1101 ha

90.015,- zł.

900,- zł.

11.07.2024 - godz. 1200

3

2394/18

0,1104 ha

91.064,- zł.

910,- zł.

11.07.2024 - godz. 1300

4

2394/19

0,2244 ha

182.278,- zł.

1.800,- zł.

11.07.2024 - godz. 1400

Działki będące przedmiotem przetargów stanowią własność Gminy Miejskiej Radymno, powstałe z podziału działki nr 2394/2, utworzonej z podziału działki nr 2394, objętej księgą wieczystą PR1J/00048899/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jarosławiu.

Przetargi odbędą się w terminie podanym w powyższym zestawieniu [kol.6] w siedzibie Urzędu Miasta Radymna przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie - pokój nr 22.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 4 lipca 2024 roku wadium w kwocie podanej w powyższym zestawieniu [kol.5], z zaznaczeniem której działki dotyczy [kol.2] oraz spełnienie wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium wpłacić należy bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Radymna Nr 71 1020 4391 0000 6202 0215 5372 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej należności na podane wyżej konto. 

Zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2024.361) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wniesione przez osobę:

1/  która nie wygra przetargu zastanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odpowiednio:

a/ odwołania przetargu;

b/ zamknięcia przetargu;

c/ unieważnienia przetargu;

d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

2/ która przetarg wygra zostanie zatrzymane i zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepadnie na rzecz sprzedawcy.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu winne posiadać dokument tożsamości, a w przypadku chęci nabycia nieruchomości objętej przetargiem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowana osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego Rejestru Sądowego, umowę lub statut spółki ze wszystkimi zmianami, aktualną listę wspólników potwierdzoną przez Sąd Rejestrowy. Z kolei pełnomocnicy dodatkowo powinni przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego.

Każdy uczestnik przetargu przed jego rozpoczęciem jest zobowiązany zapoznać się z przedmiotem i warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenia:

1/ o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miasto Radymno w związku z postępowaniem mającym na celu sprzedaż nieruchomości objętej przetargiem, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1];

2/ że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu jego stanu żadnych zastrzeżeń;

3/ że znane mu są warunki przetargu, oraz że przyjmuję je bez zastrzeżeń;

4/ osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności małżeńskiej zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości do majątku wspólnego lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. 

Do uczestnictwa w przetargu i licytacji dopuszczeni zostaną tylko ci uczestnicy, którzy złożą dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.           

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Koszty sporządzenia umowy sprzedaży - kupna w formie aktu notarialnego, poniesie w całości Nabywca.

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym Burmistrz Miasta Radymna zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wniesione wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na dzień przed podpisaniem umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radymna konto: Nr 03 1020 4391 0000 6602 0215 4557 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Radymna może odstąpić od jej zawarcia. Wniesione wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Bliższych informacji na temat przedmiotu sprzedaży oraz warunków przetargu zasięgnąć można w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta w Radymnie przy ulicy Lwowskiej 20 w Radymnie lub telefonicznie pod n-rem
16 628 24 17 wew. 40.

Ogłoszenie o przetargu

Lokalizacja nieruchomości

Wyrys z MPZP

 

 

Metryka

sporządzono
2024-06-10 przez Bach Lucyna
udostępniono
2024-06-10 11:25 przez Bach Lucyna
zmodyfikowano
2024-06-10 11:47 przez Bach Lucyna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
511
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.